ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
kod zawodu 325101

Klasyfikacja w zawodzie: . MED.01 ASYSTOWANIE LEKARZOWI DENTYŚCIE I UTRZYMANIE GABINETU W GOTOWOŚCI DO PRACY

Tryb nauczania: stacjonarny (PIĄTEK-SOBOTA-NIEDZIELA)

Okres kształcenia: 1 ROK (2 semestry)

Absolwent kierunku Asystentka stomatologiczna posiada przygotowanie do:
● przygotowania gabinetu i stanowisk pracy lekarza zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii pracy;
● użytkowania i konserwowania urządzeń, aparatów oraz instrumentów stomatologicznych;
● przygotowywania, sporządzania i kompletowania zestawów podstawowych leków, materiałów oraz wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych;
● współpracy z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;

● przygotowania pacjentów do zabiegów stomatologicznych;

● współdziałania z lekarzem dentystą przy udzielaniu pierwszej pomocy; 

● prowadzenia w gabinecie dentystycznym dokumentacji z wykonanych zabiegów stomatologicznych na zlecenie lekarza dentysty.

UPRAWNIENIA
– Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
● Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Asystentka stomatologiczna MED.01  Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
podanie o przyjęcie do szkoły
● świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
● zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy  (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa)
● 3 zdjęcia 

UŚMIECH JEST PIĘKNEM DUSZY - LEILAH GIFTY AKITA

Opinie słuchaczy

"
.
"

student

gamma logo

Wielkopolskie Centrum Edukacji GAMMA sp. z o.o.

ul. Warzywna 24

61-658 Poznań

biuro@centrum-gamma.pl

+48 795 008 403

Numer konta: 22 1140 2004 0000 3202 8244 6797